Logo
67-300 Szprotawa, ul. Kościuszki 51/1
tel.: 693 526 165
 

Wiem, że rozwiązywanie problemów prawnych polega na znalezieniu różnorodnych rozwiązań, które pozwolą na podjęcie właściwej decyzji co do prowadzenia postępowania sądowego lub negocjowania ugodowego rozwiązania konfliktu. Wiedza prawnicza oraz umiejętności efektywnego negocjowania stanowią fundament profesjonalnego działania.


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz: 
Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

Radca prawny a adwokat
Powiększenie

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.

Istniejący podział na dwie korporacje uznawany jest za sztuczny i ma znaczenie głównie historyczne. Z tego powodu wysuwane są koncepcje połączenia radców prawnych z adwokatami w jednej wspólnej korporacji.

Wymagania zawodowe radców prawnych

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego ma tylko osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.

Radcą prawnym może zostać każdy, kto ukończył magisterskie studia prawnicze w Polsce lub uznane w Polsce równoważne studia zagraniczne, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbył aplikację radcowską w Polsce i złożył egzamin radcowski. Aplikacja radcowska trwa trzy lata i jest prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych. Nabór na aplikację jest prowadzony w formie pisemnego egzaminu państwowego w formie testu jednokrotnego wyboru. Egzamin radcowski po zakończeniu aplikacji jest również pisemnym egzaminem państwowym. Egzamin ten składa się z 5 części i polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. Osoba, która zdała egzamin radcowski może wykonywać zawód radcy prawnego po wpisie na listę radców prawnych i złożeniu ślubowania.